Marin utveckling

Inom marin utveckling initierar vi idéer och driver hållbara, innovativa och forskningsrelaterade projekt ofta i samarbete med vårt stora nätverk. Projektresultaten skapar en kunskapsbas som interagerar naturligt med Marint Kunskapscenters övriga verksamheter. Lärdomarna och erfarenheterna kanaliseras till verksamheten inom marin pedagogik och är katalysatorer för vidareutveckling av nya affärsidéer, koncept eller projekt.

 • VATTENBRUK
  VATTENBRUK
 • VATTENBRUK
  VATTENBRUK
  Inom den marina utvecklingen har Marint Kunskapscenter bland annat inriktat sig på vattenbruk och har inom fältet drivit projekt inom både mussel– och algodling. Projekten har innefattat såväl teknik- som metodutveckling. Målet har varit att minska övergödningen i Öresund och att hitta en lämplig avsättning för de producerade musslorna och algerna. För musslorna har foderproduktion varit det starkaste spåret men för tillfället undersöker vi möjligheterna för livsmedelsproduktion, något som vi även tittar på för algerna.
  Read More
 • MUSSELODLING
  MUSSELODLING
 • MUSSELODLING
  MUSSELODLING
  Musslor i en odling får sin föda genom att filtrera vattnet på alger och partiklar. Algerna som musslorna äter har i sin tur, precis som andra primärproducenter i sin tillväxtcykel, tagit upp kväve och fosfor. Dessa näringsämnen lagras i musslan när den bryter ner sin föda och växer. Denna egenskap och ekosystemtjänst tar man till vara på i en musselodling men till skillnad från exempelvis en fiskodling så tillför man inte några ägg, larver eller vuxna individer. Tekniken går istället ut på att man placerar ut tomma substrat under den period som det finns stora mängder frisimmande mussellarver i vattnet. Dessa larver fäster sedan av sig själva på substratet där de sedan växer till. Genom odling, skörd och en effektiv avsättning som exempelvis råvara vid fodertillverkning kan alltså blåmusslan hjälpa till att återföra näringsämnen till land och på så sätt minska närsaltsbelastningen och övergödningen.
  Read More
 • ALGODLING
  ALGODLING
 • ALGODLING
  ALGODLING
  Genom att använda sig av algodling för närsaltsreduktion så hoppar man över steget med musslor och går direkt på växterna. Vi har emellertid valt att odla stora bottenlevande makroalger och inte de växtplankton som musslor äter. Här har vi arbetat med två tekniker. En där vi testat att odla upp små plantor av sockertång i labb och en där vi planterat in vilda plantor i havsbaserade odlingar.
  Read More
 • HÅLLBART FISKE
  HÅLLBART FISKE
 • HÅLLBART FISKE
  HÅLLBART FISKE
  Vi driver flera projekt tillsammans med de kustnära yrkesfiskarna i Öresund. Tillsammans vill vi sprida kunskap om det småskaliga hållbara kustnära fisket och samtidigt öka värdet och den lokala avsättningen för deras fångst. Projekten har bl.a resulterat i varumärket Öresundsfisk och Sveriges första Community Supported Fishery där privatpersoner kan köpa en andel av sin lokala yrkesfiskares fångst! Läs mer om Öresundsfisk och vår CSF.
  Read More
 • BIOSFÄROMRÅDE ÖRESUND
  BIOSFÄROMRÅDE ÖRESUND
 • BIOSFÄROMRÅDE ÖRESUND
  BIOSFÄROMRÅDE ÖRESUND
  2014 föddes idén om att göra Öresund till ett modellområde för ett hållbart hav, ett så kallat Biosfärsområde enligt UNESCO:s intentioner. Under våren 2015 bjöd vi in till ett första möte, med representanter för Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Malmö stad, och World Maritime University och Marint Kunskapscenter. Vi har nu bildat en arbetsgrupp och kommer framöver att bjuda in till en workshop där myndigheter, organisationer, näringsliv och kommuner runt Öresund samlas för en presentation av Biosfärsområde Öresund och hur vi går vidare med en ansökan hos Svenska Biosfärskommittén.
  Read More
 • DYK/SNORKELLED
  DYK/SNORKELLED
 • DYK/SNORKELLED
  DYK/SNORKELLED
  Vi har producerat snorkel- och dykleder för Malmö stad, Landskrona stad, Trelleborg kommun och för Länsstyrelsen i Skåne.
  Read More
 • VIDEOKARTERING
  VIDEOKARTERING
 • VIDEOKARTERING
  VIDEOKARTERING
  Tillsammans med Lunds Tekniska Högskola genomför vi videokartering med släpvideo. Vi har bland annat gjort en övergripande karteing av Malmö havsområde.
  Read More
 • FILMPRODUKTION
  FILMPRODUKTION
 • FILMPRODUKTION
  FILMPRODUKTION
  Vi har mer än 25 års erfarenhet av filmproduktion för internationella TV-bolag, företag och myndigheter, både över och under ytan.
  Read More
 • PROVTAGNING
  PROVTAGNING
 • PROVTAGNING
  PROVTAGNING
  Vi utför provtagning från båt eller med dykare. Vi har två egna båtar samt skeppare med Fartygsbefäl VIII-examen. Våra dykare har yrkesdykarcertifikat klass A-40 samt S30 och får därmed utföra yrkesdykning.
  Read More

Marint Kunskapscenter i Malmö

Ribersborgsstigen 4, 216 13 Malmö.

Phone: +46 (0)40 631 3041. E-mail: hello[at]smkc.se