top of page
Måsar som fångar föda i vattenytan.

Biosfärområde Öresund

Öresund är ett unikt havsområde med många värdefulla naturtyper och hög biodiversitet inom ett relativt litet område. Samtidigt är det ett av världens mest trafikerade havsområden, 35 000 fartyg passerar här årligen och i en storstadsregion med ca 3,7 miljoner invånare.  
 
För att främja en hållbar utveckling genom ökat samarbete mellan offentliga aktörer, myndigheter, företag, föreningar och allmänheten på båda sidor om sundet, initierades 2015 arbetet med att bilda ett biosfärområde (UNESCO) i Öresund. Biosfärområden handlar om hållbart nyttjande av ett område där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere. Det finns idag 738 biosfärområden i 134 länder. I Sverige är biosfärområden ett komplement till kultur- och naturreservat, nationalparker och andra utpekanden av områden med höga natur- och kulturvärden. Beslut om biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det ger inte heller några inskränkningar av eller utökade krav på befintliga skyddade områden. 
 
Bakgrunden till förslaget är att bevarandet av de unika naturvärdena i Öresund skulle gynnas av den neutrala arena för samverkan som ett biosfärområde utgör, och den möjligheten det ger att lyfta området som ett modellområde för hållbar utveckling.
Initiativtagare är Marint Kunskapscenter i Malmö tillsammans med Malmö stad, Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne och World Maritim University som fört fram och lyft förslaget och drivit dialogen i olika sammanhang, både i Sverige och Danmark. Det svenska biosfärkontoret har också deltagit i dialogen och ställer sig positiva till initiativet.  
Mer information kommer 

bottom of page