top of page
Grunda bottnar_9579-Redigera © 2013 Michael Palmgren.jpeg

Möt dina nya grannar i Södra Varvsbassängen

Att återskapa ett grunt havsområde i staden.

Södra Varvsbassängen
September 2022 startade arbetet med att återskapa Södra Varvsbassängen till tidigare djup, det arbetet avslutades vintern 2023.
Malmö stads projekt har nu återskapat dessa grunda havsbottnar. Inte bara för att öka den biologiska mångfalden, utan också för att göra området kring bassängen säkrare att vistas vid – tack vare det minskade djupet – och på sikt skapa bättre vattenkvalitet. Stora delar av materialet som användes för att grunda upp hämtades från närområdet. Längs ner ligger makadam, som syftar till att stabilisera bottensedimenten och de föroreningar som uppkommit på grund av den tidigare industriverksamheten. Mellanlagret av lermorän, som ligger som flera meter tjockt täckande lock, har hämtats från Trafikverkets fyrspårsprojekt mellan Burlöv och Lund. Överst ligger sjösand som hämtats från Danmark.
Hösten 2023 var arbetet med att återskapa havsområdet i Södra Varvsbassängen klart. Nu är det 4 meter djupt och om man står vid kajkanten kan se sandbotten, i området finns också ett antal stenrev utplacerade där blåstång, alger och musslor kan etablera sig. Nu kan naturen under ytan återvända.


UPPGRUNDNINGEN I SIFFROR
Antal kvadratmeter yta: 52 000, cirka 7 fotbollsplaner • Djup: mellan 6 och 11 meter • Volym uppgrundningsmaterial: 160 000 kubikmeter • Volym makadam: cirka 22 000 kubikmeter • Volym lermorän: 108 000 kubikmeter • Volym sjösand: 25 000 kubikmeter • Foto av ålgräs: Michael Palmgren Marint Kunskapscenter

 

bottom of page