top of page

Byudvikling og Blå Biodiversitet

Katalogen vänder sig till professionella aktörer inom stadsutveckling, byggande och anläggningar, framför allt i Norden, med spridning av tillämpningsinriktad kunskap om att arbeta med blå biologisk mångfald. Kunskapsspridningen om blå biologisk mångfald och kopplingen till stadsutveckling är relativt begränsad och avsikten med katalogen är därför att samla och skapa medvetenhet om befintlig kunskap om beprövade metoder och verktyg som kan bidra till en ökad biologisk mångfald i stadsutvecklingen nära våra kuster - med särskild tonvikt på omvandling av hamnområden.
Inspirationskatalogen om stadsutveckling och blå biologisk mångfald handlar om att ge bättre förutsättningar för biologisk mångfald i havet genom att till exempel skapa stenrev och bygga bottenvegetation, men det handlar också till stor del om att skapa interaktion med samhället genom att öka befolkningens kunskap om – och förståelse för - havet och livet däri.

Inspirationskatalogen för planerare, byggare, rådgivare och entreprenörer har tagits fram av Habitats och Bygherreforeningen i samarbete med Jon Svendsen, DTU Aqua och Michael Palmgren, Marint Kunskapscenter Malmø, och med ekonomiskt stöd från VELUX FONDEN.
Ladda ner din katalog här och låt dig inspireras till mer biologisk mångfald i vårt hav.

Katalogen är på danska.
 

Manualen Byudvikling og Blå Biodiversitet.
bottom of page